TRANSFORMACIÓ de CONFLICTES

TRANSFORMACIÓ de CONFLICTES

TRANSFORMACIÓ de CONFLICTES

A ICHIK entenem el conflicte com un element inherent a les relacions humanes i la gestió de la qual esdevé positiva per al desenvolupament i l’emancipació personal i social. Les situacions conflictives no apareixen de manera aïllada, sinó que sorgeixen i  es desenvolupen en un context cultural, polític i socioeconòmic determinat.
Coneixem les propietats transformatives del conflicte ja que, segons com es gestioni, té el potencial de generar canvis positius, tant en les persones, en les relacions, com en el conjunt de la societat. Així, des de la consciència i la disposició d’eines, podem convertir els conflictes en una palanca de transformació i que esdevinguin una oportunitat de creixement i aprenentatge.

VEINATGE, CONVIVÈNCIA i GESTIÓ de CONFLICTES

A ICHIK, apostem per la promoció de la convivència, generant espais d’interrelació i diàleg entre els diferents agents socials d’un territori, amb l’objectiu de reduir i transformar la conflictivitat existent als barris.

Treballem a partir de la presencialitat al carrer, als barris i a les comunitats, fet que ens permet un coneixement acurat de la realitat social i conflictiva del territori. Aquesta proximitat ens permet detectar problemàtiques específiques, organitzar diagnòstics participatius, i emprendre accions d’intervenció. Així doncs, més enllà de la investigació, dissenyem, formulem, executem i avaluem projectes d’intervenció comunitària i de prevenció i gestió de conflictes, tant en Espai Públic com en finques i comunitats veïnals.

A partir de la mediació veïnal i comunitària, així com de la creació de cercles de diàleg o espais d’interrelació, promovem l’apropament entre la ciutadania.

ANÀLISI i GESTIÓ de CONFLICTES en ESPAI PÚBLIC

PROCESSOS PARTICIPATIUS

MEDIACIÓ en COMUNITATS VEINALS i PROPIETAT HORITZONTAL

PLANS de CONVIVÈNCIA

EQUIPS, ORGANITZACIONS i FACILITACIÓ de GRUPS

La diversitat en les organitzacions esdevé un gran potencial de creixement, però sabem que les divergències i els conflictes també s’hi troben presents. La continuïtat i evolució de les organitzacions passa per prendre consciència del funcionament del sistema, l’acolliment de la diversitat i la correcta gestió dels conflictes interns.

A ICHIK, realitzem l’exploració i el diagnòstic del clima organitzacional i els possibles conflictes per a una posterior intervenció, assessorament o formació, amb l’objectiu de transformar les relacions internes i millorar la cohesió grupal.

Treballem sobre la base de la facilitació de grups per a l’abordatge i la transformació de conflictes, la gestió emocional d’equips o aspectes com la governança, l’organització interna, el poder o la presa de decisions en les organitzacions.

MEDIACIÓ de CONFLICTES a ORGANITZACIONS

ANÀLISI de CONFLICTES i CLIMA LABORAL

ACOMPANYAMENT en PROCESSOS

ÀMBIT EDUCATIU, CONFLICTES i PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Les dinàmiques que es donen als centres educatius són sovint un reflex del funcionament adult, i el seu abordatge pot esdevenir la llavor de transformacions en les relacions personals del futur.

Volem acompanyar a infants, adolescents i joves, així com formar i donar assistència tècnica a centres educatius i àrees municipals per a la gestió positiva de conflictes que es puguin donar en el marc del sistema educatiu, entre alumnat o personal docent, així com dins o fora dels propis centres.

Desenvolupem pràctiques restauratives amb l’objectiu de crear espais de confiança i seguretat amb l’alumnat per al desenvolupament de pràctiques reparadores i de transformació de conflictes. L’enfocament restauratiu implica un canvi de mirada en la gestió de la convivència, donant valor a la prevenció i a la provenció a través del desenvolupament de competències, com la Comunicació No Violenta, l’escolta activa i empàtica, o el foment del respecte a la diversitat d’opinions.

GESTIÓ POSITIVA del CONFLICTE

FORMACIÓ d'AGENTS de PAU

PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Desplaçat dalt de tot